TEMES LEGALS

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34 / 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, informem que www.escoladecircsaltimbanqui.com es un domini de l'ASSOCIACIÓ DE CIRC SALTIMBANQUI (endavant l’Escola) és el titular, amb CIF G-66.202.284, inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb núm 52.703, i amb domicili en el Carrer de Mèrida, 5, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.


CONDICIONS D’ÚS

L’Escola de Circ Saltimbanqui es un espai dedicat especialment al circ i principalment a la formació, un espai que és un lloc de trobada, d’entrenament i d’intercanvi.

Preguem a tots els usuaris que facin una atenta lectura a les presents condicions, ja que regulen les normes d’ús de la present website, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició, i conté tota la informació necessària sobre drets i obligacions.

Només per accedir ja se li considerarà “usuari” de la mateixa i amb això s’accepten expressament, de forma automàtica i voluntària, les condicions generals vigents a cada moment. En cas què l’usuari no desitgi acceptar es recomana no fer ús de la website.

L’Escola es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions produïdes per canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que puguin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari faci us de la website.

Tanmateix, l’Escola es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, l’estructura i disseny de la website, així com els serveis o continguts. Amb aquests termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores, l’Escola podrà suspendre l’accés a la website.

Amb l’objectiu d’atendre als usuaris l’Escola podria incloure nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a les presents condicions també ho estiguin a unes Condicions Particulars que ampliïn o substitueixin les presents. En cas què hi hagués alguna discordança entre les presents i les particulars, prevaldran aquestes últimes.

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

L’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i a l’ordre públic, durant l’ús de la present website, quedant prohibit l’ús amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a l’Escola o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari de realitzar conductes danyoses a la imatge, interessos i/o drets de l’Escola i/o tercers, o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, deurà abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’Escola.

L’usuari podrà trobar en la website diversos formularis de contacte en què serà requerit per aportar dades de caràcter personal per a rebre algun tipus d’informació. En la complementació del mateix l’usuari es compromet a facilitar informació veraç, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pugui ocasionar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a l’Escola com a tercers.

L’Escola adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. Tot i això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables per la qual cosa l’Escola no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. S’encomana als usuaris que s’abstinguin a introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a l’Escola o tercers.

L’Escola es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries per a la defensa dels seus interessos.

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks

Els continguts i, en especial, els dissenys, textos, imatges o fotografies, vídeos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrials que apareguin en la website són propietat de l’Escola o de tercers que hi hagin autoritzat degudament la inclusió en la website o en qualsevols xarxa social on l’Escola estigui present, i no es podrà entendre, en cap cas, concedit cap dret ni llicència o renuncia, transmissió, cessió total o parcial sobre aquests, sempre que no hi hagi autorització expressa de l’Escola o dels titulars.

Queda prohibida la reproducció de la present website, així com cap dels seus continguts, sempre que no hi hagi autorització expressa i per escrit de l’Escola. Tot i això, l’usuari té el dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a l’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-se l’Escola el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació immediata a qualsevol enllaç a la website. Les condicions són:

- Serà un dret revocable i no exclusiu.

- No podrà donar a entendre’s que l’Escola recomana aquesta plana web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.

- No s’ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.

- L’enllaç ha de dirigir-se a la website, sense que es permeti la reproducció com a part de la seva web o dintre d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la website.

L’Escola no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres planes web que tinguin establerts enllaços amb destí a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a aquestes planes web.

Responsabilitat de l’empresa

L’Escola no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor dels serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador, així com de les que derivin d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força majors o de cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’Escola no es responsabilitza de les conseqüències que pugui ocasionar aquests usos o accessos a la informació, únicament procedirà a l’eliminació, tan aviat com sigui possible, dels continguts que puguin generar algun tipus de danys o perjudicis, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

L’Escola no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que ocasionin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a l’Escola.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals d’Ús estaran subjectes a la legislació espanyola i, en especial, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Vilanova i la Geltrú.